Aveny & Atlas, vejen til uddannelse

Kontakt skoleleder Jan Christensen jan@dalgasskolen-aarhus.dk 

Målgruppe
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Forløbet retter sig mod psykisk sårbare unge ca. 18-30 år, som er frafaldet deres uddannelsesforløb som følge af et forløb med psykisk sygdom.
Aveny & Atlas er et forløb for normalt begavede unge, der efter et længere fravær, grundet psykisk sygdom, har brug for en meget nænsom og fleksibel genstart i retning af noget mere målrettet. Atlas & Aveny kommer typisk forud for noget andet.

Forløbet er organiseret på små hold således at der er plads til at tage hensyn til de unges psykiske sårbarhed.

Det er ikke et tilbud for unge med Autisme diagnose.

Mål
Målet med Aveny & Atlas er - i samarbejde med de unge - at skabe en bevægelse hen imod ordinær uddannelse. Der arbejdes med at styrke den enkelte elevs personlige, faglige og sociale kompetencer i relation til at kunne begå sig på en uddannelse.

Der arbejdes med motivation, og formålet er at ruste den unge til at kunne gennemfører en ungdomsuddannelse eller lignende.

Indhold
Fokus er rettet mod den enkelte elev, som gennem fagundervisning og socialt samvær får øget sin bevidsthed om egne potentialer og ressourcer.

Forløbet omfatter op til 12 timers ugentlig fællesundervisning
(2-4 dage om ugen) samt et antal valgfag (samfunds- og kultur fag, sprog, IT, motion, kunst eller musik m.m.) i eftermiddagstimerne.

Ugens samlede indhold aftales i samarbejde med sagsbehandler og kontaktperson på skolen, og det er intentionen at der sker en løbende progression i mængde og indhold.

Ugeskemaet for den enkelte elev kan desuden også indeholde vejledning, ekskursioner, deltagelse i foredrag og sociale arrangementer.

Undervisningen tilrettelægges projektorienteret og tværfagligt med større og mindre projekter med varierende form og indhold. Forløbene er forberedt sådan, at der tages hensyn til den enkelte elevs faglige niveau samt differentieringen i klassen.
Temaerne har som fælles formål at styrke deltagernes færdigheder i at begå sig i en uddannelsessammenhæng med andre unge, Og her får eleverne mulighed for at prøve kræfter med forskellige studierelevante elementer, som f.eks. notatskrivning, læsestrategier, videns søgning, kildekritik og forskellige fremstillingsformer. Alt sammen som led i arbejdet med projektet. I projekterne lægges der ligeledes vægt på at styrke eleverne i deres selvstændighed og få øje på deres særlige ressourcer, således at de på bedst mulige måde rustes til det videre uddannelsessystem

Der arbejdes individuelt med motivation, drømme, perspektiv på fremtiden, realisme, faglige kompetencer, personlige kompetencer, interaktion og samarbejde med andre unge m.m.

Eleverne bliver tilknyttet en kontaktlærer / vejleder som løbende vil have fokus på den enkeltes elevs personlige, faglige og sociale udvikling, samt have ansvar for den unges uddannelsesplan.